ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е включено в системата за държавно финансиране на училищата. Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране е нормативно определена.

Годишната такса за обучение за учебната 2024/2025 година е 4670 лв. 

Ранно записване с ползване на отстъпка 10 % от годишната такса – сума в размер на 4203,00 лв. /четири хиляди двеста и три лева/, платена еднократно до 29.02.2024 г. Ранното записване се осъществява при положение, че е платена цялата договорена такса за предходната учебна година.

Ранно записване на Второ дете в училище с ползване на отстъпка 20 % от годишната такса – сума в размер на 3736,00 лв. (три хиляди седемстотин тридесет и шест лева), платена еднократно до 29.02.2024 г..

Ранното записване на Второто дете се осъществява при положение, че е платена цялата договорирана такса за предходната учебна година.

Редовно записване – 01.03.2024 до 31.05.2024 г. При плащане еднократно на една вноска – сума в размер на 4670,00 лв. (четири хиляди шестстотин и седемдесет лева). При плащане на вноски по индивидуална схема – сума в размер на 4903,50 лв. (четири хиляди деветстотин и три лева и петдесет стотинки.), като първата вноска е направена до 31.05.2024 г., а последната до 28.03.2025 г.

Редовно записване на Второ дете в училище с ползване на отстъпка 10 % от базовата такса, в размер на 4203,00 лв. /четири хиляди двеста и три лева/, платена еднократно до 31.05.2024 г. При плащане на вноски по индивидуална схема – сума в размер на 4413,15 лв. (четири хиляди четири стотин и тринадесет лева и петнадесет стотинки), като първата вноска е направена до 31.05.2024 г., а последната до 28.03.2025 г.

Такса късно записване (от 01.06.2024 г.) – 5137.00 лв. (пет хиляди сто тридесет и седем лева) –  еднократно или на вноски по индивидуална схема, като последната е направена до 28.03.2025 г.

Късно записване на Второ дете – 4670,00 лв. (четири хиляди шестстотин и седемдесет лева)– еднократно или на вноски по индивидуална схема, като последната е направена до 28.03.2025 г.

Към момента на сключване на анекса за обучение се определя и начина на заплащане на годишната такса за учебната 2024/2025 г. в брой или по банкова сметка на ЧСУППЧЕМ „Леонардо да Винчи“: Обслужваща банка: Юробанк България АД (Пощенска банка)

IBAN: BG25 BPBI 7938 1061 3522 01

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: такса образование ………….. (името на ученика)

 

Всеки ученик има възможност ежегодно да кандидатства за безплатно обучение в рамките на стипендиантската програма на училището.

Таксата включва:

 • Обучение по държавните образователни стандарти и учебни програми
 • Допълнителни консултации по общообразователни предмети
 • Интензивно обучение по английски език с участие на учител от Великобритания
 • Професионално ориентиране и консултиране
 • Психологическо консултиране
 • Спортни занимания
 • Застраховка
 • Медицинско обслужване

Услуги, подлежащи на допълнително заплащане:

 • Допълнителни извънкласни занимания, екскурзии, ходене на театър и други съобразно желанията на родителите и на учениците
 • Подготовка за международни сертификати Cambridge (английски език)
 • Компенсиращи учебни часове по отделни предмети в случай на установено трайно изоставане по отделни предмети или при преместване от друго училище по време на учебната година
 • Подготовка на документи за кандидатстване в университети в чужбина