ОБУЧЕНИЕ

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е профилирано училище по чужди езици, математика, природни науки и технологии. Училището има издаден от МОН лиценз за профили: 

  • Чуждоезиков
  • Математически
  • Природни науки

Гимназиалното обучение преминава през два самостоятелни етапа:

  • Първи гимназиален етап
  • Втори гимназиален етап

Всеки един от етапите завършва с полагане на НВО/ДЗИ.

Първи гимназиален етап

Етапът е от 8 до 10 клас и покрива общообразователния минимум за средно образование, с интензивна чуждоезикова подготовка по I и II чужд език, според избора на учениците.

В 8 клас се изучава 18 часа седмично I чужд език (английски език или немски език) и по желание 6 часа – втори чужд език (френски или немски език).

В 9 и 10 клас часовете по биология, химия, история или география се водят на английски/немски език. В 10 клас се въвежда и трети чужд език – по избор (испански, френски или руски).

В края на 10 клас учениците придобиват международен сертификат по първи чужд език. В края на 10 клас се провеждат национално външно оценяване (НВО) по БЕЛ, математика, както и по желание на ученика по ИКТ (дигитални компетентности) и чужд език.

Успешно завършилите първи гимназиален етап получават свидетелство за завършен първи гимназиален етап.

Част от нашите ученици, след завършване на 10 клас избират да продължат образованието си в колежи във Великобритания, САЩ или Канада въз основа на добрата им подготовка и положени изпити по английски език.

Втори гимназиален етап

Eтапът обхваща 11 и 12 клас, като учебната програма изцяло е насочена към профилирана подготовката на учениците за университетско образование. Съгласно ЗПУО и Държавните образователни стандарти профилиращата подготовка (ПП) се осъществява само във втори гимназиален етап (11 и 12 клас).

За придобиване на диплома за завършено средно образование, учениците  задължително полагат ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по изучаван профилиращ предмет.

ПП се състои от два вида модули:

  • задължителни – определят се на национално равнище; министърът на образованието утвърждава за тези модули учебни програми; по тези модули се създават учебници; върху тези модули се осъществява държавният зрелостен изпит по предмета.
  • избираеми – подготвени от нашето училище със съдействието на български и британски университетски преподаватели/консултанти. От създаването на нашето училище наша практика е това да са т.нар. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ, водени по модули от университетски преподаватели и учители поотделните профилиращи предмети.