Логопедичен кабинет “Леонардо” предлага диагностика, превенция, корекция и консултативна дейност при комуникативни нарушения на деца и ученици.

Час за консултация можете да се получи на тел. 0887 282597 или  на фронт-офиса на училището. Ранната логопедичната терапия предоставя възможности за компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст. В зависимост от вида и степента на тежест на проблема в логопедичния кабинет се работи в следните направления: 

 • упражнения за тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат
 • упражнения за овладяване и подобряване на речевото дишане
 • работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, гласова атака, интонация, емоционалност и т.н.)
 • овладяване на техники за контрол над темпа и ритъма на говор
 • правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни звукове (фонеми)
 • развитие на всички видове възприятие (зрително, слухово, тактилно-двигателно)
 • формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство)
 • формиране на пълноценни представи за околния свят
 • развитие на когнитивните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение)
 • езиково развитие – структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника
 • развитие фината моторика  и подготовка на водещата ръка за писане
 • формиране на елементарни математически представи
 • подпомагане на деца със специфични проблеми в усвояване на основните училищни умения (четене, писане, математика)

Логопедични услуги

 • Диагностика и корекция при артикулационни нарушения:

             – неправилно звукопроизношение             – замени на звукове или групи звукове             – пропускане на звукове;

 • Диагностика и корекция при езикови нарушения- късно формиране на езиковата система (Алалия)
 • Диагностика и корекция на нарушения на плавността на речта:

             – заекване;             – запъване;             – нарушения в темпа на речта

 • Диагностика и корекция на езиково-говорни нарушения при детска церебрална парализа (Дизартрия)
 • Диагностика и корекция на нарушения на тембъра и артикулацията, вследствие на вродени цепки на небцето (Ринолалия)
 • Диагностика и корекция на нарушения на писането и четенето  (Дислексия , Дисграфия)

Кабинетът предлага и консултация с психолог.