Нашата визия

Ние вярваме, че целта на училищното образование надхвърля подготовката за университет или бъдеща кариера. Училището, заедно със семейството, преминава през отделните етапи в развитието и израстването на децата в самостоятелни млади хора, способни сами да вземат решения и носят отговорност.

Нашата мисия

Да предлагаме и гарантираме иновативно качествено образование, съчетало традиции и опит с нови методи и подходи в обучението и възпитанието на нашите деца и ученици. Да насърчаваме и подкрепяме всеки наш ученик в неговото личностно израстване като свободен, знаещ и можещ, отговорен и дисциплиниран гражданин на света.

История

2007

Частна профилирана гимназия “Леонардо да Винчи” е основана през 2007 г. от „Бестрейнинг” ООД- Добрич от Димитър Сивков, Нели Николаева (Сирма Консултинг ЕООД), Павел Павлов и Миглена Кирова (Авангард Персонал Консултинг ООД). Обучението стартира като интегрира добрите традиции на българското училище и съвременното международно образование и съчетава програмата на стандартната езикова гимназия с европейското езиково портфолио. Първоначално училището предлага модерно средно образование  на ученици от V до XII клас, със засилено обучение по английски език, ИТ и избрани от учениците след VIII клас още два предмета, които те продължават да изучават интензивно до XII клас в часове по ЗИП и СИП.

През 2009 г. училището получава лиценз от МОМН за Частно начално училище с ранно чуждоезиково обучение, а през 2014 г. същото е преименувано в Частно основно училище (ЧОУ).

2009

2010

От  началото на 2010 година ЧПГ е член на Асоциацията на Кеймбридж училища в България и  подготвителен и изпитен център на ESOL за провеждане на изпити за придобиване на международни Кеймбридж сертификати (Cambridge Certificates). В подготовката на учениците за изпитите се включват и преподаватели от Великобритания, които допринасят  както за качеството на обучение по английски език, така и за въвеждането на нови стандарти на преподаване. От началото на 2010 година ЧПГ е член на Асоциацията на Кеймбридж училища в България и  подготвителен и изпитен център на ESOL за провеждане на изпити за придобиване на международни Кеймбридж сертификати (Cambridge Certificates). В подготовката на учениците за изпитите се включват и преподаватели от Великобритания, които допринасят  както за качеството на обучение по английски език, така и за въвеждането на нови стандарти на преподаване.

През 2012 г. ЧПГ „Леонардо да Винчи” е обявено за едно от петте най-добри училища в България при подготовка на ученици за изпити за Кеймбридж сертификати. Над 95% от учениците на училището се явяват на изпити за придобиване на международни сертификати по ангилйски език. От тях над 80% показват отлични и изключителни резултати. Рекордно е успешното представяне на учениците от VII клас през 2014 г., където от явилите се 9 ученика, 7 са с отлични резултати, а 3-ма –  с изключително ниво на владеене на англиски език.

2012

2014

От учебната 2014– 2015 г. ЧСУ „Леонардо да Винчи” е с нов адрес, в самостоятелна напълно реконструирана сграда, намираща се на бул. “Русия” № 2Е, Добрич.

През 2015 година Бестрейнинг ООД разкрива и Детски Клуб „Леонардо” за 18 деца от +3-+4 години и Подготвителна група към училището за деца от 5 до 6 години.

През 2015 и 2016 година училището е сред първите в България на Държавните зрелостни изпити по БЕЛ и Английски език. Негови ученици са номинирани за национална диплома, поради постигнат пълен отличен успех от ДЗИ по БЕЛ, Английски език, Математика и целия срок на обучение.

2015

2017

През 2017 г. е пререгистрирано в Регистър на частните училища в България и получава акредитация като Частно средно учлище с профилирана подготовка по чужди езици и математика.

През 2018 година училище е одобрено за държавно финансиране на задължителната училищна подготовка.

През 2018 година училището е обявено за „ИНОВАТИВНО” с проект за  развитие на устойчива умна училищна екосистема (3УЕ) (Sustainable Smart School Ecosystem), основана на индивидуализирано обучение, прилагане на компетентностен и интердисциплинарен подход и балансирана интеграцияв глобалния дигитален свят на учене през целия живот.

2018

2021

Лиценз от МОН за Частна детска градина “Леонардо да Винчи”.

Натрупаният вече богат опит и традиции в обучението и възпитанието, наличните специфични ресурси на училището, опитните експерти – преподаватели и ползотворното сътрудничество с родители, ни дават основание да вярваме, че училището ни ще има не само история, но и бъдеще!

Нашите цели

Да реализираме академичния, личностния и физически потенциал на всеки наш ученик;

Да поддържаме висок стандарт на преподаване, съобразен с изискванията и тенденциите на развитие на бизнеса и обществото;

Да предлагаме и поддържаме приятелска, толерантна и безопасна работна среда на ученици и учители;

Да предлагаме разнообразна извънкласна и извънучебна програма, насърчаващи творческите и научни заложби в отделния ученик;

Да развиваме в нашите ученици чувство за национална, общностна и родова принадлежност.

Акредитации

2007

Частна профилирана гимназия „Леонардо да Винчи” е езикова гимназия с прием след завършен 7 клас.Открита е с Решение на Министъра на МОН РД 14-88/18.05.2007.

2009

От 2009 година училището има и лиценз на МОМН за Начално училище с ранно чуждоезиково обучение, което е прелицензирано през 2014 в Частно основно училище „Леонардо да Винчи”.

2010

От 2010 година ЧПГ „Леонардо да Винчи” е член на Асоциацията на Кеймбридж училища в България и подготвителен и изпитен център на ESOL за провеждане на изпити за придобиване на международни Кеймбридж сертификати (Cambridge Certificates).

2012

От 2012 година дипломите за средно образование на завършващите ЧПГ „Леонардо да Винчи” се признават за прием в университети в Холандия.

2017

От 2017 година училището е със статут на Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика, в което се обучават деца от 3-та и 4-та подготвителна група, както и от първи до 12 клас.

2018

През 2018 година училището обявено за “WELLNESS SCHOOL”- училище, предоставящо здравословна учебна среда на ученици и учители.

2018

От 2018 година училището и одобрено от МОН за държавно финансиране на задължителната учебна подготовка.

2021

През 2021 година училището е обявено за училище в облак.