Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

 • Документи

 • Размер текст:
 • Намали размера на текста
 • Нормален размер
 • Увеличи размера на текста

Административни услуги

Административни услуги

предоставяни от ЧСУ „Леонардо да Винчи”, в качеството на организация, предоставяща обществени услуги

 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 • Издаване на удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, за новата учебна година и че е записан/а в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст

 • Издаване на удостоверение на учениците, завършили I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

 • Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

 • Издаване на диплома за средно образование на учениците, завършили пълния курс на средно образование и положили предвидените в учебния план изпити, по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката

 • Издаване на удостоверения, свидетелства и дипломи за завършени клас, етап и степен на образование

 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 • Издаване на служебна бележка  за възможността за записване на ученика при преместване в другоучилище

 • Издаване на удостоверение за преместване на дете/ученик

 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни 

 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 • Издаване на заповед за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване

 • Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

 • Издаване на заповед за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава