Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Прием

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Прием 2019-2020

„Няма по-добра инвестиция от доброто образование, възпитание и грижа за Вашето дете!”

Ние вярваме, че само общите усилия, единните критерии и изисквания  на учители и родители/настойници могат да дадат добри резултати във възпитанието и обучението на нашите деца!

 

Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи” предлага високо качествено иновативно образование, съобразено с динамиката на 21 век, основано на добри традиции и модерно мислене!

 

Приемът в ЧСУ „Леонардо да Винчи” се осъществява в:

-               подготвителна III и IVгрупа, с допълнителна подготовка по английски език;

-               I клас- целодневно или полудневно обучение с интензивна подготовка по английски език по програмите на Cambridge IESOLи иновативно обучение с включена „образователна драма”;

-              V клас- целодневно обучение с интензивна подготовка по математика и английски език по програмите на Cambridge IESOLи иновативна проектно- базирана програма по STEM- (наука, технологии, инженерство и математика);

-              VIII клас- две паралелки: с профилирана подготовка по чужди езици и математика и профилирана подготовка по чужди езици и хуманитарни науки с включена  иновативна проектно- базирана програма по STEM- (наука, технологии, инженерство и математика).

          Приемът за всички останали класове става целогодишно при наличие на свободни места и след полагане на диагностични тестове по английски език, математик и български език и  интервю с ученика и негов родител/ настойник. Приемът в III и IV подготвителна група става целогодишно при наличие на свободни места и диагностика на детето за степен на училищна готовност.

         Като част от системата на държавно финансиране от 2018г., училището осигурява безплатно обучение на 20% от децата - отличници, деца с изявени таланти и постижения.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДСТВАНЕ В ЧАСТНО СРЕДНО С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МАТЕМАТИКА

„ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

ЗА УЧЕБНАТА 2019- 2020 ГОДИНА

 

Кандидатстване за подготвителна група: за учебната 2019/2020 година ще приемем 12 деца, родени през 2013 г. и 2014 г.

 

Кандидатстването започва на 25.02.2019 г. и продължава до запълване на свободните места. Включва няколко стъпки:

Подаване на заявление от родител/настойник, което може да се направи на място в училище или по електронен път и уточяване на дата за посещение на детето в училището; 

1.    Посещение на детето в училище. То прекарва половин ден в настоящата подготвителна група. Запознава се с учителите и с малчуганите, закусва и обядва, рисува и играе с тях. В спокойна обстановка и естествена учебна среда се провежда разговор с начален учител и психолог. Наблюдават се изградените умения и навици, особености на характера и темперамента, способностите за адаптация на бъдещия ученик;

2.    Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от престоя на детето в училище (до три дни след посещението) ;

3.    Сключване на договор за обучение.

 

Кандидатстване за І клас: за учебната 2019/ 2020 година ще приемем до 12 деца в една паралелка

 

Кандидатстването започва от средата на месец февруари 2019г. и продължава до запълване на свободните места. То включва няколко стъпки:

1.    Подаване на заявление от родител/настойник, което може да се направи на място в училище или по електронен път и уточяване на дата за посещение на детето в училището;

2.    Посещение на детето в училище.  В рамките на две посещения в училище децата попълват тестове, отговарят на въпроси, чиято цел е да се оцени емоционалната и интелектуалната им зрялост, скоростта и начина на мислене, способността за изграждане на причинно-следствени връзки; богатството на речта, някои особености на характера;

3.    Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от престоя на детето в училище (до три дни след посещението) ;

4.    Сключване на договор за обучение.

 

Кандидатстване за ІІ- ІV клас при наличие на свободни места

Кандидатстването става през цялата учебна година, при наличие на свободни места. То включва:

1.    Подаване на заявление от родител/настойник, което може да се направи на място в училище или по електронен път и уточяване на дата за посещение на детето в училището;

2.    Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика, английски език и общ тест. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език;

3.    Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове;

4.    Сключване на договор за обучение.

 

 

 

Прием в V клас: за учебната 2019/ 2020 година ще приемем 12 ученици в една паралелка, със засилено обучение по математика, български език и литература и анлийски език

 

Ранното кандидатстване с ползване на отстъпка от таксата за обучение започва на 25.02.2019г. и продължава до 25.03.2019г.

То включва няколко стъпки:

1.    Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което можете да направите на място или по електронен път и уточняване датите за среща с ученика и полагане на диагностични тестове;

2.    Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика и английски език. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език;

3.    Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове;

4.    Сключване на договор за обучение.

 

Редовно кандидатстване: от 26.03.2019г. до 30.06.2019г.

То включва следните стъпки:

1.    Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което можете да направите на място или по електронен път и уточняване датите за среща с ученика и полагане на диагностични тестове.

2.    Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика и английски език. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3.    Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове.

4.    Сключване на договор за обучение.

 

Предварителни условия за прием:

-         Успех от първия срок или завършен IV клас – над 4.50;


 

 

 

Прием в VІІI клас: за учебната 2019/ 2020година обявява прием в VІІІ клас в два профила: „Чуждоезиков” и „Математически със засилено обучение по чужд език”

 

Профил „Чуждоезиков”- свободно ползване на английски език и втори чужд език по избор. Възможности за полагане на изпити за сертификатни нива по чужди езици до С1 спрямо Общата Европейска езикова рамка, както и специализираните изпити за кандидатстване в международни университети - IELTS, TOEFL, SAT. Освен чужди езици, учениците изучават интензивно в часове по задължително-избираема подготовка предмети, в области които представляват интерес за тях - Биология, Химия, Физика или Математика. Профилиращите предмети се изучават от IX до XII клас като дават отлична подготовка на ученици с интерес към медицина, психология, право, чужди езици и култура.

 

Профил „Математически с интензивно обучение по английски език”- профилиращи предмети са математика, ИТ, английски език и предмет по избор.  Учениците от VIII клас изучават интензивно английски език по програмата на езиковите гимназии. Профилиращите предмети се изучават от IX до XII клас като дават отлична подготовка на ученици с интерес към ИТ, програмиране, математика, инженерни специалности.

 

Условия за прием

 

Учениците, които през учебната 2018- 2019г. са били в VII клас на ЧСУ „Леонардо да Винчи” преминават директно в VIII клас в избрания от тях профил.

Учениците, които идват от други училища след VII клас трябва да имат успех от завършен клас над 4.50.

Състезателен бал: образува се от средно аритметично от  оценката от НВО и  общия успех от завършен клас.

 

Ранното кандидатстване с ползване на отстъпка от таксата за обучение започва от 25.02.2019г. и продължава до 25.03.2019г.

То включва няколко стъпки:

1.    Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което може да  се направи на място или по електронен път и уточняване датите за среща с ученика и полагане на диагностични тестове.

2.    Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика и английски език. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3.    Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове.

4.    Сключване на договор за обучение.

 

Редовно кандидатстване: От 26.03.2019г. до 30.06.2019г.

То включва няколко стъпки:

1.    Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което може да се направи на място или по електронен път и уточняване датите за среща с ученика и полагане на диагностични тестове.

2.    Представяне на резултатите от НВО или полагане на диагностичен общообразователен тест. С предимство и без тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3.    Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището. Целта на тези срещи е  да се установи академичната насоченост и мотивацията на кандидата. Кандидатът за ученик на ЧСУ  приема и споделя ценностите, изразени в Мисията на училището; стреми се към постигане на високи академични резултати; проявява желание за активно участие в живота на училищната общност и се стреми да допринесе за нейното развитие.

4.    Сключване на договор за обучение.

 

 

Кандидатстване за ІХ - ХІ клас при наличие на свободни места.

Кандидатстването става през цялата учебна година, при наличие на свободни места. То включва:

1.    Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което можете да направите на място или по електронен път и уточняване дата за среща с ученика/чката;

2.    Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика и английски език. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания, Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език;

3.    Среща - разговор на родител/ настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове;

4.    Сключване на договор за обучение.