Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Иновации

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Спортен клуб "Леонардо"

СПОРТЕН КЛУБ

КЪМ  ЧПГ  „ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ „   ГРАД ДОБРИЧ

І. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

Развитието на съвременното общество се характеризира с ярко изразена стратегия за всестранно овладяване на природата и нейното подчиняване на човешките потребности. В основата на този процес лежи стремежът към „минимизиране” на физическите усилия на хората, за сметка на тяхното умствено и духовно обогатяване. Това води до един от най-големите парадокси на нашето време – населението е претоварено с обездвижване. Обездвижването в съчетание с неконтролираното хранене, тютюнопушенето и някои екологични и стресови фактори на средата, са в основата на най-разпространените болести на цивилизацията – сърдечно-съдовите и раковите, хипертонията, психическите разстройства, пораженията върху опорно-двигателния апарат и много други.

Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм са мощно средство за реализиране на широк кръг от актуални цели за постигане на здравни, социални, културни и икономически ползи за цялото общество.

Тяхното значение в съвременното общество непрекъснато нараства. Те спомагат за подобряването на физическото състояние и здравето на нацията. Компенсират дисбаланса между физическия и умствения труд. Играят огромна роля за моралното и физическото изграждане на младите хора и за социалната интеграция на отделните граждани в обществото.

Физическото възпитание и спортът в училище има особено важна роля за физическото развитие, изграждането на двигателни умения и навици и утвърждаването на здравословен начин на живот на младите хора. Те са основно средство за превенция срещу негативните явления в обществото и възможност за формиране и усъвършенстване на социални качества – воля за победа, дисциплина, самоконтрол, чувство за отговорност, толерантност и умение за работа в екип.

Мисията на спортния клуб е да развива и популяризира спорта в училище.

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ.

Основните цели на спортен клуб към ЧПГ „Леонардо да Винчи „ са:

1.                Утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в битието на учениците, като основни компоненти на  съвременния модел за здравословен начин на живот.

2.                Обогатяване и усъвършенстване двигателната култура на учениците и формиране на социални мотиви, интереси, на отношения, на потребност от системни занимания със спорт.

3.    Пълноценно използване на свободното време на учениците. Чрез организирана дейност да се противодейства на пороците на днешното време – тютюнопушене, наркомания и други социални деформации.

4.    Спазване правилото за свободен избор на форми на спортуване – групи, отбори и др.

5.    Организиране на ученически игри, състезания турнири и спортни празници.

6.    Увеличаване броя на учениците, практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм.

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ.

1.    Създаване на благоприятни условия за развитие и усъвършенстване на системата за спорт за всички.

2.    Привличане в системни занимания на възможно повече ученици.

3.    Разширяване и усъвършенстване знанията и уменията, придобити в учебния процес по физическо възпитание и спорт.

4.    Формиране на потребност и умения за самостоятелни занимания със спорт във всекидневната дейност.

5.    Емоционална наситеност на заниманията.

ІV. ДЕЙНОСТИ.

1.    Приобщаване на учениците към активен двигателен режим и здравословен начин на живот и възможностите за туризъм.

2.    Провеждане на спортни празници.

3.    Провеждане на вътрешно – училищни спортни състезания.

4.    Провеждане на лекоатлетически кросове и щафети, туристически мероприятия.

5.    Участие в общинските училищни първенства по отделните видове спорт.

V. ЧЛЕНСТВО И РЪКОВОДСТВО

1.    В СК могат да участват ученици от всички класове на училището.

2.    В ръководството на СК могат да се включват представители на училищното настоятелство, учители, родители и спортни деятели.

3.    СК се ръководи от Председател, който се избира в началото на всяка учебна година не по-късно от 20 октомври.

4.    Председателят заема поста си в продължение на една учебна година по предложение на ученици и учители и се утвърждава от Директора на училището.

5.    Всеки ученик от училище „Леонардо да Винчи” може да бъде избран за Председател на СК.

6.    Заместник Председател – 2 души

7.    Ръководство – 14 души – ученици, учители, родители, спортни деятели.

8.    В работата на СК могат да участват Директора на училището и всички учители.

VІ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.    СК работи по приет от него и съгласуван с Директора на училището годишен план.

2.    Годишният план се приема за всяка учебна година и е съобразен с плана за учебно-възпитателната дейност на училището.

3.    В края на всяка учебна година Председателят обобщава, отчита и прави оценка на цялостната дейност пред Педагогическия съвет.